Ota yhteyttä | Blogi | Twitter | Netvibes | Scoop.it | Käyttöehdot
ÄI1 | ÄI2 | ÄI3 | ÄI4 | ÄI5 | ÄI6 | ÄI7 | ÄI8 | ÄI9 | ÄI10 | ÄI11 | ÄI12 |
AT4 | AT9
Esseekoe | Tekstitaidon koe | Vanhat kokeet | Pistemäärät
YO-korotuskuulustelu | ÄI1 | ÄI2 | ÄI3 | ÄI4 | ÄI5 | ÄI6 | ÄI7 | ÄI8 | ÄI9 | ÄI10 | ÄI11 | ÄI12 |
Impressio | Kirjallisuusessee | Kirjavertailu | Kirjaraportti | Lukupäiväkirja | Kirjallisuusessee |

ÄI2 Tekstin rakenteita ja merkityksiä

Muokattu

Arvioitavat tehtävät

ÄI23

  1. Lukutaidon koe
  2. Kirjoitustaidon koe
  3. Kirjavertailu
  4. Kuva-analyysi

ÄI26

  1. Lukutaidon koe
  2. Kirjoitustaidon koe
  3. Kirjavertailu
  4. Kuva-analyysi

 

Arvioitavat työt tehdään opettajan ohjeiden mukaisesti. Kaikki kurssitehtävät tehdään määräaikaan mennessä. Sen jälkeen kurssin aikana palautetetut työt arvioidaan joko hyväksytty/hylätty. Tästä on sovittava opettajan kanssa erikseen.

1. Kirjoitustaidon koe (prosessikirjoitelma) tehdään opettajan ja kirjan ohjeiden mukaisesti. Tekstin tekemiseen menee aikaa useita oppitunteja, ja kirjoitelman lopputuloksen arvioinnissa vaikuttaa myös prosessin aikainen työskentely.
Arviointi: 4–10.

3. Lukutaidon koe kirjoitetaan opettajan antamasta tehtävävalikoimasta määräaikaan mennessä.
Arvionti: 4–10.

3. Tehdään kirjavertailu kahden tai kolmen opiskelijan ryhmissä. Ryhmän jäsenet vertailevat teosten yhtäläisyyksiä, eroja, rakennetta, esitystapaa, tyyliä tms. Aiheena voivat olla kaunokirjat tai tietokirjat, sopimuksen mukaan elokuva. Tehdään ja esitetään sopimuksen mukaan.
Arviointi: Hyväksytty / Hylätty

4. Kuva-analyysi kirjoitetaan opettajan ohjeiden mukaisesti (ks. peda.net tuntisuunnitelma) ja muu ohjeistus.
Arviointi: Hyväksytty / Hylätty

Jos kurssilla saa hylätyn arvosanan yhdestä osasuorituksesta, kurssin arvosana on hyväksyttävä. Mikäli hylättyjä suorituksia on useampia, kurssin arvosana on neljä. Jos kurssiin kuuluvia tehtäviä jää tekemättä tai oppilas laiminlyö tuntipäiväkirjan pitämisen tai merkittävän osan siitä, kurssia ei arvioida.

Muita ohjeita

Opetukseen osallistutaan oppitunneilla.

Opettaja arvioi viimeistään ennen koepäivää, onko arvioinnille edellytyksiä.

Kursseilla noudatetaan koulun järjestyssääntöjä. Opettaja voi tarkistaa kurssin aikana, että opiskelija on tehnyt riittävästi kurssin tehtäviä (arvosteltavat tehtävät sekä tunti- että kotitehtävät). Toistuva tehtävien laiminlyönti voi olla esteenä kurssin arvioimiselle.

Opettaja voi myös määrätä lisätehtävän tai lisätehtäviä poissaolojen ja tekemättömien kurssitehtävien korvaamiseksi. Mikäli rästitehtävä(t) jää(vät) tekemättä määräaikaan mennessä, kurssin arvosana on enintään neljä.

Kaikki kurssiin kuuluvat arvosteltavat suoritukset on tehtävä opiskeltavan jakson aikana. Painavasta syystä opettaja voi myöntää lisäaikaa kurssitehtävien tekemiseen, jos niin on sovittu (esim. sairauden vuoksi). Jos opiskeltavan jakson jälkeen palautettu em. rästiin jäänyt tehtävä on hylätty tai sitä ei palauteta määräaikaan mennessä, kurssin T-merkintä jää voimaan, ja kurssi on suoritettava uudelleen.

Myöhässä palautetut arvosteltavat esitelmät ja kirjallisuustehtävät yms. voidaan arvioida asteikolla hylätty/hyväksytty, ellei toisin ole sovittu kurssin sivulla tai opettajan kanssa henkilökohtaisesti.

Rästi- ja lisätehtävät palautetaan opettajalle aina henkilökohtaisesti.

Opetukseen osallistuminen ja muiden kuin arvosanalla arvioitavien tehtävien (ks. kurssin infosivu) tekeminen voi vaikuttaa kurssin arvosteluun ± noin numeron verran. Siihen kuuluvat mm. tehtäväohjeiden ja järjestyssääntöjen noudattaminen. Ks. erityisesti järjestyssääntöjen luku neljä. Tehtäviä, arviointia tms. on mahdollista eriyttää. Joillakin kursseilla on lisäksi oppilaan vapaasti valittavia bonustehtäviä.

Jos opiskelija kopioi luvatta eli plagioi jonkin arvosteltavan suorituksen tai merkittävän osan siitä, suorituksen arvosana on enintään neljä. Opiskelijan on vaadittaessa esitettävä käyttämänsä lähteet. Ks. plagiointimääritelmä.

Jos kurssilla käytetään oppimisympäristöä tai palvelua, joka edellyttää rekisteröitymistä, esim. AT4-kurssilla, opiskelija liittyy siihen ja käyttää verkossa olevia tehtäviä ja ohjeita kurssin suorittamiseksi ja tehtävien tekemiseksi. Mahdollinen rekisteröityminen on suoritettava opettajan ohjeiden mukaisesti.

Kurssin ja tehtävien arviointiin liittyviin kysymyksiin vastataan vain oppituntien yhteydessä, ottamalla opettajaan yhteyttä oppituntien jälkeen koulussa ja kokeen palautustunnilla.

Kurssin aikana muutokset kurssisuunnitelmaan ja kurssitehtäviin ovat mahdollisia. Edeltäviä ohjeita noudatetaan, ellei toisin ole sovittu.