Ota yhteyttä | Blogi | Twitter | Netvibes | Scoop.it | Käyttöehdot
ÄI1 | ÄI2 | ÄI3 | ÄI4 | ÄI5 | ÄI6 | ÄI7 | ÄI8 | ÄI9 | ÄI10 | ÄI11 | ÄI12 |
AT4 | AT9
Esseekoe | Tekstitaidon koe | Vanhat kokeet | Pistemäärät
YO-korotuskuulustelu | ÄI1 | ÄI2 | ÄI3 | ÄI4 | ÄI5 | ÄI6 | ÄI7 | ÄI8 | ÄI9 | ÄI10 | ÄI11 | ÄI12 |
Impressio | Kirjallisuusessee | Kirjavertailu | Kirjaraportti | Lukupäiväkirja | Kirjallisuusessee |

ÄI6 Kieli, kirjallisuus ja identiteetti

Arvioitavat tehtävät

ÄI6 - suoritusajat: ks. Wilma

  1. YO-essee
  2. Artikkeli
  3. Esitelmä open listan mukaan.
  4. Tekstitaidon vastaus

Arvioitavat suoritukset tehdään opettajan ohjeiden mukaisesti määräaikaan mennessä, ellei toisin ole sovittu, tehtävien palautus oppitunnilla.

1. Tekstitaidon vastaus kirjoitetaan oppitunnilla opettajan jakamasta materiaalista: kaksi tehtävää.
Arviointi: 0–6 pistettä.

2. Kirjallisuusesitelmä tehdään kurssivihon kirjavalikoimasta tai sopimukseen mukaan jostain muusta kotimaisesta kaunokirjasta. Kurssin alussa jakaannutaan muutaman oppilaan ryhmiin ja pidetään yhteinen puheenvuoro luetuista kirjoista. Jokainen ryhmän jäsen lukee yhden romaanin ja käsittelee teosta, sen tematiikkaa jne. Puheenvuorojen tulee muodostaa yhtenäinen kokonaisuus, eikä niiden ole tarkoitus olla kirjareferaatteja. Esitysmateriaalia voi käyttää, ja sen voi toteuttaa esim. PowerPointilla, Google Slidesillä, Prezillä, Glogsterilla jne. Sopimuksesta tehtävän voi tehdä sähköisesti tai kirjallisesti.
Arviointi: Suoritusmerkintä

3. Artikkeli tehdään jostakin kulttuuriaiheesta, esim. kielestä, kirjallisuudesta, musiikista tai jostakin alakulttuurista sopimuksen mukaan. Tehtävässä harjoitellaan artikkelikokonaisuuden tekemistä ja eri artikkelien osien suhdetta kokonaisuuteen.
Arviointi: Suoritusmerkintä

4. Essee on normaali ylioppilasessee, ja se kirjoitetaan jostain vanhasta ylioppilaskokeesta tai kurssivihon tehtävävalikoimasta. Ks malleja.
Arviointi: 0–60 pistettä.

Mikäli hylättyjä suorituksia on kaksi (myös arvosteltavat esitelmät ja vastaavat ), kurssin arvosana on enintään neljä.

Muita ohjeita

Opetukseen osallistutaan oppitunneilla.

Opettaja arvioi viimeistään ennen koepäivää, onko arvioinnille edellytyksiä.

Kursseilla noudatetaan koulun järjestyssääntöjä. Opettaja voi tarkistaa kurssin aikana, että opiskelija on tehnyt riittävästi kurssin tehtäviä (arvosteltavat tehtävät sekä tunti- että kotitehtävät). Toistuva tehtävien laiminlyönti voi olla esteenä kurssin arvioimiselle.

Opettaja voi myös määrätä lisätehtävän tai lisätehtäviä poissaolojen ja tekemättömien kurssitehtävien korvaamiseksi. Mikäli rästitehtävä(t) jää(vät) tekemättä määräaikaan mennessä, kurssin arvosana on enintään neljä.

Kaikki kurssiin kuuluvat arvosteltavat suoritukset on tehtävä opiskeltavan jakson aikana. Painavasta syystä opettaja voi myöntää lisäaikaa kurssitehtävien tekemiseen, jos niin on sovittu (esim. sairauden vuoksi). Jos opiskeltavan jakson jälkeen palautettu em. rästiin jäänyt tehtävä on hylätty tai sitä ei palauteta määräaikaan mennessä, kurssin T-merkintä jää voimaan, ja kurssi on suoritettava uudelleen.

Myöhässä palautetut arvosteltavat esitelmät ja kirjallisuustehtävät yms. voidaan arvioida asteikolla hylätty/hyväksytty, ellei toisin ole sovittu kurssin sivulla tai opettajan kanssa henkilökohtaisesti.

Rästi- ja lisätehtävät palautetaan opettajalle aina henkilökohtaisesti.

Opetukseen osallistuminen ja muiden kuin arvosanalla arvioitavien tehtävien (ks. kurssin infosivu) tekeminen voi vaikuttaa kurssin arvosteluun ± noin numeron verran. Siihen kuuluvat mm. tehtäväohjeiden ja järjestyssääntöjen noudattaminen. Ks. erityisesti järjestyssääntöjen luku neljä. Tehtäviä, arviointia tms. on mahdollista eriyttää. Joillakin kursseilla on lisäksi oppilaan vapaasti valittavia bonustehtäviä.

Jos opiskelija kopioi luvatta eli plagioi jonkin arvosteltavan suorituksen tai merkittävän osan siitä, suorituksen arvosana on enintään neljä. Opiskelijan on vaadittaessa esitettävä käyttämänsä lähteet. Ks. plagiointimääritelmä.

Jos kurssilla käytetään oppimisympäristöä tai palvelua, joka edellyttää rekisteröitymistä, esim. AT4-kurssilla, opiskelija liittyy siihen ja käyttää verkossa olevia tehtäviä ja ohjeita kurssin suorittamiseksi ja tehtävien tekemiseksi. Mahdollinen rekisteröityminen on suoritettava opettajan ohjeiden mukaisesti.

Kurssin ja tehtävien arviointiin liittyviin kysymyksiin vastataan vain oppituntien yhteydessä, ottamalla opettajaan yhteyttä oppituntien jälkeen koulussa ja kokeen palautustunnilla.

Kurssin aikana muutokset kurssisuunnitelmaan ja kurssitehtäviin ovat mahdollisia. Edeltäviä ohjeita noudatetaan, ellei toisin ole sovittu.