Ota yhteyttä | Blogi | Twitter | Netvibes | Scoop.it | Käyttöehdot
ÄI1 | ÄI2 | ÄI3 | ÄI4 | ÄI5 | ÄI6 | ÄI7 | ÄI8 | ÄI9 | ÄI10 | ÄI11 | ÄI12 |
AT4 | AT9
Esseekoe | Tekstitaidon koe | Vanhat kokeet | Pistemäärät
YO-korotuskuulustelu | ÄI1 | ÄI2 | ÄI3 | ÄI4 | ÄI5 | ÄI6 | ÄI7 | ÄI8 | ÄI9 | ÄI10 | ÄI11 | ÄI12 |
Impressio | Kirjallisuusessee | Kirjavertailu | Kirjaraportti | Lukupäiväkirja | Kirjallisuusessee |

ÄI4 Tekstit ja vaikuttaminen

Arvioitavat tehtävät

ÄI46 PEDA.NET

1. Tekstitaidon vastaus 29.8. mennessä
2. Kritiikki 12.9. mennessä
3. Puheosuus (kurssin aikana)
4. Essee 5.9. mennessä

ÄI47 PEDA.NET

1. Tekstitaidon vastaus 2.9.
mennessä
2. Kritiikki 9.9. mennessä
3. Puheosuus (kurssin aikana)
4. Essee 16.9. mennessä

Tarkemmat suoritusohjeet ovat peda.netissä.

Arvosteltavat työt tehdään opettajan ohjeiden mukaisesti. Kaikki kurssitehtävät tehdään viimeistään määräaikaan mennessä. Sen jälkeen palautettuja tehtäviä ei arvioida, ellei toisin ole sovittu.

1. Tekstitaidon vastaus kirjoitetaan kirjan aiheista.
Arvionti: 4–10.

2. Kritiikki tehdään kirjan valikoimasta tai mukaan jostain muusta kaunokirjasta tai tietokirjasta. Sopimuksen mukaan kritiikin voi tehdä hyödyntämällä tablet- tai nettisovelluksia. Hylätty tai puuttuva suoritus laskee kurssiarvosanaa kokonaisen numeron. Erinomainen suoritus nostaa kurssiarvosanaa.
Arviointi:hyväksytty / hylätty

3. Puheosuus koostuu erilaisista tehtävistä, esim. väittelyistä, paneeleista, ohjelmapuheista ja neuvotteluista.
Arviointi: hyväksytty / hylätty

4. Essee kirjoitetaan oppikirjan tehtävistä.
Arviointi 0–60 pistettä.

Em. arvioitavat kirjalliset tehtävät palautetaan kirjallisesti aikataulun mukaan. Myöhästyneet suoritukset viimeistään 16.9. Niitä ei voi korottaa.

Jos kurssilla saa hylätyn arvosanan yhdestä osasuorituksesta, kurssin arvosana on hyväksyttävä. Mikäli hylättyjä tai puuttuvia suorituksia on liikaa (myös arvosteltavat esitelmät ja vastaavat ), kurssin arvosana on enintään neljä. Kurssi voi keskeytyä tekemättömien tehtävien takia.

Muita ohjeita

Opetukseen osallistutaan oppitunneilla.

Opettaja arvioi viimeistään ennen koepäivää, onko arvioinnille edellytyksiä.

Kursseilla noudatetaan koulun järjestyssääntöjä. Opettaja voi tarkistaa kurssin aikana, että opiskelija on tehnyt riittävästi kurssin tehtäviä (arvosteltavat tehtävät sekä tunti- että kotitehtävät). Toistuva tehtävien laiminlyönti voi olla esteenä kurssin arvioimiselle.

Opettaja voi myös määrätä lisätehtävän tai lisätehtäviä poissaolojen ja tekemättömien kurssitehtävien korvaamiseksi. Mikäli rästitehtävä(t) jää(vät) tekemättä määräaikaan mennessä, kurssin arvosana on enintään neljä.

Kaikki kurssiin kuuluvat arvosteltavat suoritukset on tehtävä opiskeltavan jakson aikana. Painavasta syystä opettaja voi myöntää lisäaikaa kurssitehtävien tekemiseen, jos niin on sovittu (esim. sairauden vuoksi). Jos opiskeltavan jakson jälkeen palautettu em. rästiin jäänyt tehtävä on hylätty tai sitä ei palauteta määräaikaan mennessä, kurssin T-merkintä jää voimaan, ja kurssi on suoritettava uudelleen.

Myöhässä palautetut arvosteltavat esitelmät ja kirjallisuustehtävät yms. voidaan arvioida asteikolla hylätty/hyväksytty, ellei toisin ole sovittu kurssin sivulla tai opettajan kanssa henkilökohtaisesti.

Rästi- ja lisätehtävät palautetaan opettajalle aina henkilökohtaisesti.

Opetukseen osallistuminen ja muiden kuin arvosanalla arvioitavien tehtävien (ks. kurssin infosivu) tekeminen voi vaikuttaa kurssin arvosteluun ± noin numeron verran. Siihen kuuluvat mm. tehtäväohjeiden ja järjestyssääntöjen noudattaminen. Ks. erityisesti järjestyssääntöjen luku neljä. Tehtäviä, arviointia tms. on mahdollista eriyttää. Joillakin kursseilla on lisäksi oppilaan vapaasti valittavia bonustehtäviä.

Jos opiskelija kopioi luvatta eli plagioi jonkin arvosteltavan suorituksen tai merkittävän osan siitä, suorituksen arvosana on enintään neljä. Opiskelijan on vaadittaessa esitettävä käyttämänsä lähteet. Ks. plagiointimääritelmä.

Jos kurssilla käytetään oppimisympäristöä tai palvelua, joka edellyttää rekisteröitymistä, esim. AT4-kurssilla, opiskelija liittyy siihen ja käyttää verkossa olevia tehtäviä ja ohjeita kurssin suorittamiseksi ja tehtävien tekemiseksi. Mahdollinen rekisteröityminen on suoritettava opettajan ohjeiden mukaisesti.

Kurssin ja tehtävien arviointiin liittyviin kysymyksiin vastataan vain oppituntien yhteydessä, ottamalla opettajaan yhteyttä oppituntien jälkeen koulussa ja kokeen palautustunnilla.

Kurssin aikana muutokset kurssisuunnitelmaan ja kurssitehtäviin ovat mahdollisia. Edeltäviä ohjeita noudatetaan, ellei toisin ole sovittu.